Loading Events
This event has passed.
返回列表
普明毘廬遮那壇城略軌利他月光

修法儀軌

《普明毘廬遮那壇城略軌利他月光》

__

頂禮大日如來

由薄伽梵毗如遮那佛部之門攝受弟子,修持自生、瓶生、對生、領授灌頂,並灑淨、獻曼達、生起、收攝後,等虛空一切有情流轉無邊輪迴中,極為可憐,為令彼等獲得無上正等圓滿佛果珍寶之故,心想於薄伽梵毗盧遮那佛根本壇城中,請求能令成熟之甚深灌頂,由此發心之門而聽聞:導師圓滿佛陀,俱足善巧方便大悲之事業,彼由各各了知所化眾之信解、根與習氣,而宣說諸法,總攝為因波羅蜜乘與果密咒乘二者。以金剛乘為主而言,攝諸智慧金剛密續云:「下根器者事密續,非事瑜伽較彼勝,殊勝有情勝瑜伽,無上瑜伽更勝彼。」如上所說事、行、瑜伽、無上瑜伽密續中,此處為瑜伽密續,而且是由解說根本續而引申四種同類密續之一。

現在所教授的這個教法,是釋迦牟尼佛於三十三天北方喜樂林園之廣大越量宮,安住蓮花墊上,彼時帝釋天王為解脫財寶無垢光天子墮生惡趣而祈請之故,佛託宣說第一品,金剛手菩薩加持而宣說第二品。之後金剛手又顯現為忿怒母如火熾燃之身形,宣說七壇城等,令天子解脫惡趣,安置於大菩提。
佛陀涅槃二十八年後,著名的喇薩達瓦國王(或稱為札)之宮殿上,降下經典,同時金剛手賜予灌頂和密續教授,國王札傳授札堅津桑波與耶謝多傑、札嘉悉地、喇玖炯等四人。文殊根本續:「以阿為名戒精進,導師教法顯明生。」所授記之裩噶寧波從四位尊前聽聞。在印度有,精通瑜伽續之文詞者夏嘉協念(釋迦友),精通義理者桑傑桑哇(佛密),以及精通詞、義二者裩噶寧波等三位,作了詳細註釋。

於此雪域佛法前宏期時,翻譯了佛密阿闍梨的註釋等。後宏期時,有大譯師仁欽桑波上半生向達瑪巴拉大班智達所求,著名的上傳統。以及下半生所造諸心要傳統,著稱為下傳統承等兩個瑜伽傳統。在許多密續命脈中,這是由修持傳承怙主大直貢巴之遠傳承而來的,淨惡趣續大日如來壇城之灌頂。
如密續所云:「如是繪製壇城已,如前亦於瓶子上,念誦一百零八次,領授灌頂善辨察,然後清淨諸惡業,地獄等諸痛苦中,彼等迅速盡解脫。自身解脫諸惡業,轉化清淨本尊眾,轉生成為彼種姓,然後恆於諸佛與,正法修持能獲得,安住不退轉之地,次第獲證菩提果。」此具殊勝利益與加持。

__

每場期供法會參贊費:500元台幣

__

夏季期供法會施主參贊辦法

1.(單場)期供法會護持首席施主:五萬元台幣,供大燈一盞,八供一組。
2.(單場)期供法會護持施主:一萬元台幣,供大燈一盞。
3.(五場)夏季期供總護持施主:五萬元台幣,每場法會供大燈一盞。
夏季每場期供法會當天,隨喜參贊 ( 供燈,供品,供花,八供,供齋,供養上師及修法僧團 )

__

匯款帳戶
戶名:社團法人中華直貢噶舉大手印五具佛學會 | 銀行:兆豐國際商業銀行/松南分行 (銀行代號017) | 帳號:042-09-81094-2