w8

長壽九尊~賜殊勝無死法會

【法會日期】2017.7.9

【修法儀軌】杰大熱巴傳承長壽九尊~賜殊勝無死~之儀軌

 【殊勝緣起】

我們的導師~具有無量大悲與功德的世尊釋迦能仁,依所度眾生之心念與煩惱的對治,開示了不可思議的法蘊,總歸攝為大小二乘,大乘又分為波羅蜜之經藏與持明密咒之經藏兩種,此為具陀羅尼之所有經藏的根本~事部密續,其中有一般事續與個別事續兩種,此為個別事續。

個別事續又有如來部續,蓮花部 、金剛部、五樂部、珍寶部、世間部等六部,此為蓮花部之密續,其中又分:部之主尊、部之主人、部之佛母、部之憤怒尊、憤怒母部之遵敕男女使者續五種中,此為部之主尊續。

其中,也有完整的無量壽與本慧經,三嗡與二嗡母,以及所謂「無量壽與本慧之心要」~無死鼓音陀羅尼…等,此處乃遵循無量壽與本慧之無死鼓音陀羅尼,由著名的智者與成就者大阿闍梨杰大熱喋,藏語名為「戰勝仇敵」,以瑜伽續的方式,編為長壽佛等儀軌,隨後而做薄伽梵無死鼓音九尊壇城之修持法,勝者直貢巴怙主貝瑪甲所編之儀軌~賜予殊勝之無死,賜予深切信加持之暖量、心者即此。

傳承之次第者,從薄伽梵怙主無量壽佛、大成就者杰大熱巴、賞丘桑波、丁津桑波、多傑滇巴、瓦熱洛咱、尊竹辛給、喜喇仁欽、蔣揚坤敦、曲傑蘇蔣、恩阿旺札巴、雷貝汪秋等,次第傳至怙主貝瑪甲、怙主曲吉甲、策欽瑪哈曼殊、怙主曲逆諾布、怙主圖傑尼瑪、鄔金努丁多傑、怙主曲吉洛竹、怙主錫衛洛竹、具恩根本上師之間,相續不斷傳承加持之暖氣未曾壞失。

 

隨喜參贊項目:

毘盧長壽施主

事業成就施主

蓮花功德施主

期供施主

供花/供品/點燈/八供/法會開支

 【匯款帳戶】

戶名:社團法人中華直貢噶舉大手印五具佛學會
銀行:兆豐國際商業銀行/松南分行(銀行代號017)
帳號:042-09-81094-2

社團法人中華直貢噶舉大手印五具佛會
洽詢專線:(02)2761-1177
法會地點:台北市南京東路五段356號12樓